Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z art. 173 ustawy a dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne informujemy, że:

I. Dane osobowe oraz ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka pod firmą Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Skawinie przy ul. Rtm. W. Pileckiego 5 (30-050 Skawina), KRS 438759, NIP 677 237 20 06, REGON 122707541. (w treści także „Spółka”).

Może Pan/Pani skontaktować się ze Spółką w następujący sposób:
pisemnie na adres: ul. Rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina
elektronicznie na adres: info@pomoc-domowa.com
telefonicznie: +48 12 625 75 00

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne dla:
celów marketingowych lub statystycznych, w tym otrzymywania newslettera, ofert handlowych, informacji o organizowanych przez Administratora konkursach (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
organizacji przez Administratora konkursów, zgłoszenia przez Panią/Pana udziału oraz uczestnictwa w konkursie, w tym w celu obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców, przyznawania i wysyłania nagród konkursowych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
zawarcia i wykonania z Panem/Panią umowy, w tym także doprowadzenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
kontaktowania się z Panią/Panem w celu informowania o wykonywaniu umowy oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
kontaktowania się z Panią/Panem w celu informowania o warunkach zawarcia umowy, kontaktowania się w odpowiedzi na wypełniony przez Panią / Pana formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
celów podatkowych i rachunkowych w związku z wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
archiwizowania dokumentacji związanej z wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy lub umów, do momentu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, także dla zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej przez Spółkę z Panem/Panią umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
zgody wyrażonej przez Pana/Panią, w tym w szczególności zgody na marketing, na newsletter, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., na udział w konkursie
umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką,
obowiązujących przepisów prawa,
prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest między innymi: wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych; ustalenie, zabezpieczenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

IV. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.pomoc-domowa.com lub korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych, newslettera).

A) Pliki cookies
Serwis „www.nefy.com.pl” wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Informacje zawarte w cookies służą do personalizowania treści serwisu oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Klientów. Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową odpowiednio dostosowaną do jego potrzeb. Pliki są wykorzystywane w celach statystycznych oraz marketingowych. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym.

B) Newsletter
W przypadku skorzystania z usługi newslettera Spółka przetwarza dane, które obejmują wyłącznie adres e-mail. Dotyczy to usługi umieszczonej pod tym adresem info@nefy.com.pl Podając swój adres email na stronie www.pomoc-domowa.com wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, przez Spółkę będącą administratorem danych. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna. Pozyskiwane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania newslettera, informacji o konkursach, wysyłania ofert handlowych Spółki oraz podmiotów z nim współpracujących, obsługi korespondencji. Newsletter ma charakter informacyjny, a jego subskrypcja jest całkowicie bezpłatna. Spółka analizuje zachowanie odbiorców swojego newslettera (np. współczynnik otwarć etc..) w celu jego optymalizacji pod kątem treści. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
Spółka przechowuje dane osobowe uzyskane w celu otrzymywania newslettera do chwili wyrejestrowania Pani/Pana z newslettera. Rezygnacja z usługi newslettera polega na wysłaniu wiadomości zwrotnej o treści: „NIE” w odpowiedzi na otrzymany newsletter na adres z którego newsletter został wysłany. Nieaktywne adresy mailowe mogą zostać usunięte/wyrejestrowane przez Spółkę automatycznie.

C) Formularz kontaktowy
Spółka, od osób fizycznych, które kontaktują się w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi produktów a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy ze Spółką, zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej lub wypełnić formularz kontaktowy. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Spółki lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane Spółka może przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.
Spółka przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Spółka. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę numer telefonu, adres e-mail. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli ze Spółką umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

V. Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe Spółka może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podmiotom, przetwarzającym dane w imieniu Spółki (w tym Prokurentom Spółki, członkom jej organów zarządzających lub nadzorczych, pracownikom lub współpracownikom); komplementariuszowi Spółki
podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie w celu dostarczenia Panu/Pani korespondencji;
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu, w szczególności:
firmie księgowej,
kancelarii prawnej,
kancelarii notarialnej,
firmie informatycznej,
doradcy inwestycyjnemu.
Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniem Spółki.
Takie podmioty mogą udostępniać dane osobowe dalszym podwykonawcom, wyłącznie na podstawie umowy ze Spółką, za wiedzą i informacją Spółki, i tylko zgodnie z poleceniem Spółki.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit a) RODO, Pana/Pani dane osobowe przechowujemy:
dane osobowe pozyskane w celu statystycznym, marketingowym, w tym w celu otrzymywania newslettera, Spółka przechowuje do chwili wyrejestrowania Pani/Pana z newslettera (rezygnacja polega na wysłaniu wiadomości zwrotnej o treści: NIE w odpowiedzi na otrzymany newsletter na adres z którego newsletter został wysłany), z zastrzeżeniem, że nieaktywne adresy mailowe mogą zostać usunięte przez Spółkę automatycznie;
dane osobowe pozyskane na podstawie zgody, do momentu wycofania tej zgody przez Pana/Panią;
dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, która ostatecznie nie została zawarta, Spółka przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, następującego po roku kalendarzowym, w którym ostatni raz skontaktował/a się Pan/Pani ze Spółką;
dane osobowe pozyskane w celu przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz wysłania nagród, o ile ich przechowywanie nie wynika z innych przepisów prawa (np. podatkowych);
dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy Spółka przechowuje przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu maksymalnie do końca okresu:

 • przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, oraz
 • przedawnienia wykonania obowiązków rachunkowych lub podatkowych,
  Dane są przechowywane przez wskazany maksymalny okres w celach:
 • dochodzenia roszczeń wynikających w związku z wykonaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych.

VII. Prawa Pana/Pani związane z przetwarzaniem danych osobowych

Panu/Pani przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych przez Spółkę;
prawo żądania sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych osobowych;
prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż nie ma podstaw do tego, aby Spółka przetwarzała Pana/Pani dane osobowe;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych; może Pan/Pani zażądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań:

 • gdy zdaniem Pana/Pani Spółka ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarza je bezpodstawnie; lub
 • jeżeli nie chce Pan/Pani, aby dane zostały usunięte, albowiem mogą one być potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; lub
 • na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych– w przypadkach gdy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
  prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych tj. prawo do otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; może Pan/Pani przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać, aby Spółka przesłała te dane osobowe do innego administratora danych osobowych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uważa, że Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem.
  prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  prawo rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej o treści: „NIE” w odpowiedzi na otrzymany newsletter na adres z którego newsletter został wysłany.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania newslettera, udziału w konkursie czy zawarcia umowy oraz jej wykonania i rozliczenia. Jeżeli Pan/Pani nie poda Spółce danych, Spółka będzie zmuszona odmówić wysłania newslettera czy zawarcia umowy.

IX. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

XI. Zmiana Polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Spółka zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.